Dagordning årsmöte 2016-02-29

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter för 2017.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

12.a) ordförande för en tid av 1 år

12.b) 2 ledamöter för en tid av 1år

12.c) 2 suppleant för en tid av 1 år

12.c) 2 revisorer för en tid av 1 år

12.d) 2 valberedare för en tid av 1 år

13. Övriga frågor.